header-image-2

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van REBO-werkmaatschappijen

1. Onder:" REBO-werkmaatschappij(en) " wordt/ worden verstaan: een of meer van de navolgende werkmaatschappijen van REBO Groep BV:

  • REBO Makelaars BV, mede handelend onder de naam Rebo ERA Makelaars;
  • REBO Vastgoed Management BV;
  • REBO VVE Management BV;
  • REBO Projectmakelaars BV;
  • REBO-Van der Worp Bedrijfsmakelaars Deventer BV, mede handelend onder de naam REBO
  • Bedrijfsmakelaars BV
  • REBO-Van der Worp Bedrijfsmakelaars Zwolle BV, mede handelend onder de naam REBO
    Bedrijfsmakelaars BV.


2. Bij het aangaan van elke overeenkomst van opdracht, elke andere overeenkomst - vervolgopdrachten en gewijzigde/aanvullende opdrachten daaronder begrepen - en het verrichten van elke andere rechtshandeling zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing en wordt vastgelegd welke betrokken REBO-werkmaatschappij de wederpartij is bij de opdrachtverlening.
Indien REBO-werkmaatschappijen werkzaamheden en diensten gezamenlijk aanbieden en een wederpartij daarop wenst in te gaan, worden de betrokken werkzaamheden en diensten, behoudens expliciet gemaakte andere afspraken, opgedeeld over elke betrokken REBO-werkmaatschappij afzonderlijk en worden derhalve afzonderlijke overeenkomsten aangegaan met afzonderlijke REBO-werkmaatschappijen.
REBOgroep B.V. aanvaardt en verstrekt geen opdrachten en kan dan ook niet worden gehouden tot enige prestatie of andere verplichting jegens wie dan ook. Jegens derden zijn REBO-werkmaatschappijen nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten - en mitsdien evenmin tot enige schadeloosstelling of welke andere vergoeding dan ook - uit hoofde van of in enig verband met een met de opdrachtgever bestaande rechtsverhouding.

3. Behoudens schriftelijk andersluidend beding is geen ander dan de REBO-werkmaatschappij die de (deel)opdracht aanvaardt en uitvoert, jegens de opdrachtgever aansprakelijk. Iedere hoofdelijke verbondenheid van REBO-werkmaatschappijen wordt uitgesloten, evenals de werking van artikel 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4. In afwijking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is elke betrokken REBO-werkmaatschappij, en niet de opdrachtgever, bevoegd te bepalen welke werknemer(s) of andere personen met de uitvoering van de opdracht wordt/worden belast.

5. De vergoeding van schade die een opdrachtgever in enig verband met het handelen, gedogen of nalaten van een REBO-werkmaatschappij mocht lijden is ten alle tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag dat wordt uitgekeerd ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de betrokken REBO-werkmaatschappij, verhoogd met een eventueel eigen risico.

6. Geen van de REBO-werkmaatschappijen is verantwoordelijk en aansprakelijk voor werkzaamheden die aan derden worden uitbesteed of opgedragen op verzoek van de opdrachtgever. Bij inschakeling van derden zijn ook dezen aan de onderhavige algemene voorwaarden gebonden.

7. De inhoud en strekking van een opdracht op het gebied van de makelaardij (de bemiddeling op het gebied van koop en verkoop en op het gebied van huur en verhuur) leiden mede tot gelding en toepassing van de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM.

REBO Groep is aangesloten bij: